LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
 
TASQUES

Caldrà treballar en parelles. Haureu de fer  recerca d' informació i  recopilació de dades.

Per tal de fer la recerca d'informació caldrà llegir, analitzar, sintetitzar la informació dels recursos preparats; pel que fa a la recopilació de dades utilitzareu el processador de textos en el què també podreu inserir imatges per a millorar la comprensió. 

Caldrà contestar les qüestions proposades.

La temporalització serà de 6 sessions. 

Al final farem un control per vore el nivell de coneixements adquirits  

 

   
   
Webquest elaborada per Lola amb